مثل تالشی از زلیخا صبا
خِدا سورمه برده باکله چمی آسوهه
خدا سرمه را برده به چشم باقلی زده 
این مثل ومصداق زمانی گفته میشود که واقعا بعضی استحقاق بعضی نعمتهارا ندارن ولی ان نعمت وخوشبختی را به ناحق دارا هستند 
باسپاس زلیخا صبا

منبع : کوکوتی تیضرب المثل تالشی زلیخا صبا ماسالی تالش منبع : ضرب المثل تالشی زلیخا صبا ماسالی تالش
برچسب ها : زلیخا